All stores

Suggested location

Безплатна тениска и шейкър при първа поръчка

Hit enter to search

Общи условия

Общи условия на онлайн магазин OhGood.bg

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Гууд Компани“ ООД, ЕИК 206761135, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Новото Ливаде“ № 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ, на платформата за електронна търговия ohgood.bg, наричана по-долу “ohgood.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Гууд Компани“ ООД
 1. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Новото Ливаде“ № 2
 1. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София, бул. „Новото Ливаде“ № 2
 1. Данни за кореспонденция: България, гр. София, бул. „Новото Ливаде“ № 2
 1. Вписване в публични регистри: ЕИК 206761135
 1. Електронен адрес: support@ohgood.eu
 1. Уебсайт: ohgood.bg

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Ohgood.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет http://www.ohgood.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 1. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 1. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата Ohgood.bg;
 1. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, вкл. чрез електронни средства за разплащане;
 1. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Ohgood.bg;
 1. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Ohgood.bg чрез интерфейса на страницата на Ohgood.bg, достъпна в Интернет;
 1. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Ohgood.bg в Интернет;
 1. Да упражняват правото си на рекламации, отказ от договора, връщане и замяна, когато е приложимо, по Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, Закона за защита на потребителите и всички останали действащи актове на българското и европейското законодателство.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Ohgood.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Ohgood.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.Ohgood.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата Ohgood.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към Доставчика в платформата Ohgood.bg

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата Ohgood.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата Ohgood.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата Ohgood.bg. В случай на техническа грешка на цената, Доставчикът незабавно уведомява Ползвателя за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната ѝ цена.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Ohgood.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Ohgood.bg

Чл. 7. (1) За да използва Ohgood.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се лeгитимира чрез профила си във facebook или google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на Ползвателя.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и с профил от социалните мрежи facebook и google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона  „Завърши поръчката“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата Ohgood.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата Ohgood.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата Ohgood.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата Ohgood.bg.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата Ohgood.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката.

 

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Πpaвaтa нa Πoлзвaтeлитe във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи ce yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe Πoлзвaтeлят имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(3) В случай че Доставчикът приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, Ползвателят има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на Доставчика когато не се предлагат в комплект една с друга.

Чл. 12А. Когато Ползвателят купува стоки от Доставчика с използването на промоционален код или друг вид промоция или отстъпка, за използването на съответната промоция, съответно отстъпка, се прилагат правилата, определени за нея в платформата Ohgood.bg или в платформата на съответния партньор на Доставчика, чрез който се предоставя отстъпката.

Чл. 12Б. (1) Ползвателят има право безплатно да се абонира за периодични доставки на стоки от Доставчика през профила си в платформата Ohgood.bg съгласно уреденото в настоящия член. За всички доставки на стоки по абонамент Ползвателят получава 15 % отстъпка от цените на стоките, определени в платформата Ohgood.bg. Отстъпката не се прилага за цената на доставката.

(2) Когато Ползвателят се абонира за периодични доставки на стоки от Доставчика, той избира период на доставките поне две седмици и не повече от осем седмици, както и вид и количество на стоките, които желае да му бъдат доставяни периодично. Избраните параметри за доставките, посочени в предходното изречение, могат да бъдат променяни от Ползвателя през профила му в платформата Ohgood.bg по всяко време според предпочитанията му.

(3) При заявка на първа поръчка по абонамента Ползвателят въвежда банковите си данни за извършване на плащане чрез банкова карта, като данните се запаметяват в системата на Доставчика за следващи плащания. Когато настъпи денят за следващата доставка по абонамент, Доставчикът автоматично събира плащането от Ползвателя за доставката чрез директен дебит от банковата карта, за която са предоставени данни. За извършването на плащанията по следващите доставки е възможно да е необходимо потвърждението на Ползвателя в зависимост от условията за ползване на банковата му карта.

(4) Доставчикът изпраща на Ползвателя електронни писма за предстоящи доставки по абонамент три дни преди всяка доставка с оглед информирането на Ползвателя за предстоящата доставка и за възможността му да прекрати абонамента или промени параметрите за доставката, посочени в ал. 2. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят заявява, че е съгласен да получава такива електронни писма и да плаща за всяка доставка при условията на абонамента.

(5) Когато Ползвателят по абонамент използва промоция или отстъпка по чл. 12А от настоящите Общи условия, промоцията, съответно отстъпката по чл. 12А се използва заедно с отстъпката за абонамент по чл. 12Б, ал. 1 еднократно за първата посочена доставка, като при последващи доставки по абонамент Ползвателят има право да ползва единствено отстъпката по чл. 12Б, ал. 1.

(6) Ползвателят има право да прекрати абонамента си по всяко време през профила си или с електронно писмо, изпратено до support@ohgood.eu, без да е необходимо даване на предизвестие. Ако Доставчикът вече е предприел действия по доставяне на стоки по абонамента, когато Ползвателят прекрати абонамента, Ползвателят е длъжен да плати за тази доставка и прекратяването на абонамента влиза в сила след нея.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Ohgood.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки  и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата Ohgood.bg, са определени в профила на всяка стока в платформата Ohgood.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата Ohgood.bg в профила на всяка стока в платформата Ohgood.bg.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата Ohgood.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.

При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

- начислява транспортни разходи за Ползвателя при всяка негова следваща поръчка;

- да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 календарни дни;

- да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Ползвателя;

- да отказва „Ценовата защита“, в случай, че Ползвателят се позове на нея.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата Ohgood.bg.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията ѝ в платформата Ohgood.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки  информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Ohgood.bg или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата Ohgood.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата Ohgood.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв. (десет хиляди лева), плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоката от Потребителя, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg на адрес ohgood.bg/pages/terms-and-conditions в Приложение № 1 към тези общи условия или чрез модула, обособен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на адрес ohgood.bg/pages/terms-and-conditions в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато доставчикът в платформата Ohgood.bg не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg на адрес ohgood.bg/pages/terms-and-conditions в Приложение № 1 към тези общи условия.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора и в случай че вече е получил обратно стоката, предмет на договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок. Ограниченията за плащания в размер над 10 000 лв. (десет хиляди лева) се прилагат и към настоящия член. В случай че правото на отказ е упражнено след 14-тия ден от получаване на стоката и/или стоката е изпратена обратно към Доставчика след 14-тия ден от получаването ѝ от Потребителя, до 30-тия ден от получаването ѝ, заплатените за стоката суми се възстановяват само под формата на кредит в личния профил на Потребителя в сайта на Доставчика или чрез издаване на ваучер на името на Потребителя. В случай че Потребителят желае сумите по отказ от Договора, упражнен в рамките на 14 дни от получаване на стоката, да му бъдат възстановени чрез пощенски запис/паричен превод, то таксата за услугата, която съответният куриер/пощенски оператор начислява, е за сметка на Потребителя и се определя от куриера/пощенския оператор. Доставчикът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

В случай че стоката, за която Потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата банкова сметка, обвързана с картата, с която е платено.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика, като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес ohgood.bg/pages/terms-and-conditions в платформата Ohgood.bg в Приложение № 1 към тези общи условия или чрез модула, обособен на сайта на Доставчика.

(8) Когато Доставчикът в платформата Ohgood.bg не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(9) В случай на доставка на стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, когато Потребителят избере да върне целия комплект последният следва да бъде върнат така, както го е получен и в търговски вид.

(10) Независимо от горните хипотези Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член се счита, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(12) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издадени такива).

(13) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай че такива са изпратени от Доставчика.

(14) При покупка, направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия в частта относно потребителите.

Чл. 17. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт (където е приложимо) или замяна на стоката.

(2) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора и на обективните изисквания за съответствие, Потребителят има право:

 1. да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие;
 2. да получи пропорционално намаляване на цената;
 3. да развали договора.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 Потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Доставчика, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

 1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;
 2. значимостта на несъответствието, и
 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(4) Доставчикът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 3, т. 1 и 2.

(5) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

 1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 18, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 18, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;
 2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на двугодишния срок на гаранцията;
 3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(6) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(7) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

Чл. 18. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на Доставчика от Потребителя за несъответствието и без значително неудобство за Потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на Потребителя.

(2) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Потребителят предоставя стоките на разположение на Доставчика. При замяна на стоките Доставчикът взема заменените стоки обратно от Потребителя за своя сметка.

(3) Когато извършването на ремонт (където и ако е приложимо) изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на Доставчика да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(4) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 19. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 20. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 17, Потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че Потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато Потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на Доставчика.

(4) Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Чл. 21. (1) Потребителят упражнява правата си по чл. 17, ал. 2 от настоящите общи условия чрез писмено заявление до Доставчика, изпратено през формата за обратна връзка на уебсайта или по електронния адрес на Доставчика, съдържащо:

 1. Три имена;
 2. Адрес;
 3. Телефонен номер;
 4. Електронен адрес;
 5. Описание на несъответствието на стоката;
 6. Предпочитан начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размер на претендираната сума;
 7. Приложени документи, на които се основава претенцията – касова бележка, фактура или друг документ, удостоверяващ закупуването на стоката и плащането на нейната цена, снимка на несъответствието на стоката и други.

(2) Потребителят се задължава да изпрати стоката на Доставчика в 3-дневен срок, когато това бъде поискано от Доставчика в отговор на подадената рекламация. Ако Потребителят не окаже необходимото съдействие на Доставчика за обработка на рекламацията в посочения срок, Доставчикът не носи отговорност за други несъответствия на стоката, които биха възникнали след този срок.

Чл. 22. (1) Доставчикът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на Потребителя се изпраща електронно писмо, съдържащо датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и имената на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва от 10:00 ч. до 17:00 ч. през формата за обратна връзка на интернет сайта на Доставчика или по електронния адрес на последния.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той изпраща електронно писмо за това на Потребителя.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg. За всяка конкретна стока Потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката в платформата Ohgood.bg приблизително колко дни ще отнеме доставката ѝ. Посочените в платформата Ohgood.bg дни, необходими за доставка, са ориентировъчни и Доставчикът не гарантира за тях, но гарантира, че ще направи всичко възможно, за да достави стоката в посочените дни.

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата Ohgood.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg.

(3) Ако Доставчикът в платформата Ohgood.bg не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми. В тези случаи Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение, доколкото е уведомил Потребителя за изчерпаните количества.

(4) Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя, описан в същата или когато заявеният с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай Доставчикът уведомява Потребителя по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. Доставчикът може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(5) При неточни данни, предоставени от Потребителя, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Доставчика, стоката се връща и остава в складовете на Доставчика. В този случай стоката не се пази за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането ѝ, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Доставчика, то Доставчикът ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешния адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на Потребителя.

(6) В случай че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на Ohgood.bg дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия, възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.

(7) Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата Ohgood.bg.

Чл. 24. Доставчикът в платформата Ohgood.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

Чл. 25. Доставчикът информира Ползвателя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Ползвателя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Ползвателя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Ползвателят заплаща цената на доставката в размери, определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай че Ползвателят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл. 26. (1) Ползвателят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането ѝ от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата Ohgood.bg.

(2) Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика в платформата Ohgood.bg съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) В случай че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 27. Доставчикът осигурява необходимия сервиз за стоката съгласно разпоредбите на чл. 17 и следващите, обхващащи темата за рекламации съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, и правилата на Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. (1) Доставчикът в платформата Ohgood.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата Ohgood.bg ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в платформата Ohgood.bg има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Ohgood.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата Ohgood.bg.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата Ohgood.bg има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата Ohgood.bg.

(6) Доставчикът в нито един момент не запазва данни за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от Ползвателя при покупка на стоки от платформата Ohgood.bg. Ползвателят има възможност да запази данните за кредитна и/или дебитна карта/карти, използвани от него при покупка на стоки от платформата Ohgood.bg, като данните за тези кредитна и/или дебитна карта/карти, не се пазят при Доставчика, а се пазят единствено в системата на банковата институция, издала процесната карта. При запазване на кредитна и/или дебитна карта/карти, Ползвателят следва да използва 3D код при повторно намерение да използва запазената карта с цел покупка от платформата Ohgood.bg.

Чл. 30. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата Ohgood.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата Ohgood.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://ohgood.bg/account/login

(3) Подробно описание на защитата и обработката на личните данни на Ползвателя е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта Ohgood.bg, находяща се на адрес https://ohgood.bg/pages/privacy-policy

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата Ohgood.bg, като датата на последната им редакция се записва в чл. 43 от тези Общи условия.

(2) Доставчикът в платформата Ohgood.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg и ако Ползвателят, който вече е приел предходната редакция, не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

Б) с изричното им приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата Ohgood.bg.

Чл. 32. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес Ohgood.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата Ohgood.bg се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата Ohgood.bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 34. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата Ohgood.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 35. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата Ohgood.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 36. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 37. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Ohgood.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е налице умисъл или груба небрежност от страна на Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации на трети лица под продуктите, новините и статиите в платформата Ohgood.bg.

Чл. 38. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 39. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата Ohgood.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 40. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата Ohgood.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 41. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 42. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 43. Настоящите общи условия са приети на 12.12.2022 г. и последното им изменение е от 31.01.2024 г.

-------------------------------------------------------------

 

 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „Гууд Компани“ ООД, ЕИК 206761135, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Новото Ливане“ № 2

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

Поръчано на*/получено на*: ...................................................................................................

Име на потребителя/ите: ........................................................................................................

Адрес на потребителя/ите: ......................................................................................................

Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия): .........

Дата: ........................................................................................................

 

-----------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 календарни дни.
 1. Срокът за отказ е 14 календарни дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте получили стоките.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Ohgood.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт Ohgood.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 30 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по при условията на чл. 16 от тези Общи условия.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.

Вие отговаряте за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

------------------------------------------------------

 

Приложение № 3 – Формуляр на Заявление за рекламация

 

Заявление за рекламация на закупена стока от Ohgood.bg

Потребител

От ................................................................................................................................................

          /три имена/

Адрес: .........................................................................................................................................

Телефонен номер: .....................................................................................................................

Електронен адрес: .....................................................................................................................

 

Описание на несъответствието на стоката:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

 1. Предпочитан начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размер на претендираната сума (посочете предпочитания начин);

 

 1. Привеждане на стоката в съответствие с изискванията на договора и закона;
 2. Замяна на стоката с друга, която няма несъответствия;
 3. Пропорционално намаляване на цената с ....... лв.
 4. Разваляне на договора и връщане на цялата платена цена.

 

Приложени документи, на които се основава претенцията

 1. Касова бележка;
 2. Фактура;
 3. Друг документ, удостоверяващ закупуването на стоката и плащането на нейната цена;
 4. Снимка на несъответствието на стоката
 5. Други: .............................................................................................................................

Допълнителна потребителска информация вижте на www.Ohgood.bg.

Последвай ни в Instagram

Вдъхнови се със съвети от нутриционисти, успешни истории на нашите клиенти и разнообразни рецепти.