All stores

Suggested location

Подарък при първа поръчка

Hit enter to search

Политика за поверителност

Политика за поверителност на онлайн магазин OhGood.bg


I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Платформата “ohgood.bg” е собственост на „Гууд Компани“ ООД, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 206761135, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. „Новото Ливаде“ № 2.

„Гууд Компани“ ООД е Администратор на Вашите лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, „ОРЗЛД“ или „Регламента“) и като такъв отговаря за обработката и съхранението на данните Ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин – съгласно изискванията на Регламента и националното законодателство, включително съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата политика има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Нашите данни за контакт са:

Good Company Ltd. / Гууд Компани ООД

E-mail: support@ohgood.eu

Уебсайт: ohgood.bg

 

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно чл. 4 от Регламент на ЕС 2016/679, „лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Ние събираме и обработваме следните категории лични данни:

Потребителски данни (електронна поща, име и др.)

Данните се събират с цел: връзка с потребителя и изпращане на информация към него, регистрация на потребител в онлайн магазина, изпращане на информационен бюлетин, имейли със специализирани статии и новини, промоции, промо кодове и нови функционалности, изпращане на отговор на запитване чрез формата на уебсайта ни.

Данни на клиента (имена, телефон, адрес, електронен адрес, тип юридическа регистрация и седалище (където е приложимо), контакти в социални мрежи, интернет страници, статистика на вашите покупки и др.)

Данните се събират с цел: изпълнение на задължения на платформата по договор за покупко-продажба и доставка на закупените продукти.

Маркетингови данни

Включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация. Ние обработваме тези данни, за да можем да Ви предоставяме адекватно и персонализирано съдържание и реклами, и съответно да разберем ефективността на тези реклами.

Техническа информация

Всеки път, когато отворите  уебсайта на Доставчика или различните секции в него, Администраторът получава информация под формата на информационен протокол със следното съдържание:

 • Вашия IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт;
 • Информация за престоя Ви на нашата уебстраница и секциите, които сте посетили;
 • Информация за браузъра и операционната Ви система;
 • Друг тип техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система.

Конфиденциални данни

Ние не събираме конфиденциални данни свързани с Вашия расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация. 

Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (да Ви доставим продукти). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчаните от Вас продукти, за което ще бъдете уведомени навреме.

III. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина ohgood.bg и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил, администриране на онлайн магазина и предоставяне на всички функционалности към него;
 • развиване на бизнеса и определяне на маркетингова стратегия;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни и статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • водене на документация и водене или защита на правни искове;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга или стока;
 • изпращане на информационен бюлетин и имейли със специални предложения при изрично Ваше съгласие;
 • отговаряне на запитвания, направени чрез формата за обратна връзка в онлайн магазина.

При обработването и съхранението на личните данни, Гууд Компани ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

При посещението на уебсайта и натискането на бутона „Декларирам, че съм запознат с посочените документи и ги приемам“, Вие предоставяте своето съгласие да събираме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство.


IV. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Предвид интереса и нуждите на потребителите, личните данни се запазват за целите на комуникация с тях или до момента на изявено писмено желание за изтриване на предоставените лични данни. В останалите случаи личните Ви данни се съхраняват за период не по-дълъг от шест месеца от постигането на целите на тяхното обработване.

 

V. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме вашите данни:

 • на договорно основание;
 • когато сте дали съгласие за обработването им и на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента;
 • ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 • в изпълнение на наши задължения по поддържане на уебсайта;
 • с оглед спазване на законово задължение, което се прилага спрямо нас като обработващи Вашите лични данни;
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.
VI. ПРИНЦИПИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администраторът гарантира, че личните Ви данни са:

 1. a) обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин спрямо Вас („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);

б) събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, съгласно член 89, параграф 1 от Регламента, за несъвместимо с първоначалните цели („ограничение на целите“);

в) подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

г) точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид; трябва да се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);

д) съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в настоящия регламент с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на субекта на данните („ограничение на съхранението“);

е) обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“)

VII. ТЕХНИЧЕСКА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът е въвел всички технически и организационни мерки, необходими за обработването и защитата на личните данни в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 и приложимото българско законодателство.

Предприетите мерки съответстват на конкретните рискове, свързани с обработката и съхранението на предоставените лични данни. Организационно и технически е подсигурено предпазването на Вашите данни от загуба, изменение, кражба или неправомерен достъп на неоторизирани за това трети лица.

VIII. ДРУГИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ВАШИТЕ ДАННИ

В дадени случаи Администраторът може да разкрива някои лични данни пред партньори или подизпълнители, които работят с Администратора, посредством предоставянето на услуги, свързани с дейността на Администратора, или които помагат на Администратора в нeговата дейност.

Администраторът може да разкрие Ваши лични данни на трети лица, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

 • При организиране на игри, конкурси или промоции, съобразно правилата на конкретните игри, като тук разкриването на информация е единствено между Администратора и доставчиците на услуги по съответната игра;
 • Трети лица, с които Администраторът има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS) и доставчици на сървърни и облачни услуги, свързани с поддръжката на Интернет страницата;
 • Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на услугите на Администратора;
 • Всеобщо признати доставчици на услуги, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;
 • Трети лица, предоставящи услуги на Администратора като счетоводители, одитори, адвокати, нотариуси, рекламни и ПР агенции или дружества, извършващи дейност по системно администриране на данни.

Администраторът ще споделя лични данни с трети страни само след изричното подсигуряване на техническите и правни механизми, при които обработването на споделените лични данни ще протича съобразно изискванията на Регламент 679/2016 и на българското законодателство.

Третите страни и партньори на Доставчика се задължават да предприемат всички действия, за да подсигурят легитимната обработка на лични данни, съгласно изискванията за поверителност, посочени в настоящата Политика.

 

IX. ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Според Регламента имате следните права:

Право на достъп

По Ваше искане Имате право да получите достъп до личните данни, съхранявани за вас; имате също така правото да поискате копие от личните данни, които са в процес на обработка.

Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране на грешни, неточни или непълни лични данни. В зависимост от целите на обработката, може да имате право да извършите допълването на непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.

Право на изтриване (право „да бъдете забравени“)

Имате право да поискате лични данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими, или ако обработването им е незаконно. 

Моля, обърнете внимание, че чл. 17 от Регламента очертава случаите, в които сме длъжни да изтрием Вашите данни. Възможно е да сме задължени да запазим ваши данни, дори да е изискано изтриване /например, за да спазим правно задължение, което изисква обработка по силата на правото на Съюза или на българското законодателство/.

Право на ограничаване на обработката

При определени обстоятелства може да имате право да поискате от нас ограничението за обработката на личните ви данни. Например можете да упражните това право, когато вече не се нуждаем от Вашите лични данни за целите на обработката, но същевременно трябва да ги съхраняваме в нашите системи, за да можем да ги използваме в ситуации като упражняване на права или защита по искове.

Право на преносимост на данни

При определени обстоятелства може да имате право да получавате личните ви данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат (т.е. в цифров вид) и може да имате право да поискате предаването на тези данни на друго лице без възпрепятстване от нас, ако такова предаване е технически осъществимо.

Право на възражение

При определени обстоятелства може да имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни и можем да бъдем задължени да не ги обработваме в бъдеще. Можете да упражнявате това право, например, ако използваме имейл адреса Ви за целите на директния маркетинг – в такъв случай, след като възразите, няма да можем повече да Ви изпращаме маркетингови материали.

Право на оттегляне на съгласието

Когато обработването на вашите лични данни се основава на Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Как да упражните правата си

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас с писмено искане на support@ohgood.eu. Ще отговорим на Вашите въпроси и искания без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец. Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация за потвърждаване на самоличността си, за да упражните правата си.

Жалба до надзорен орган

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията ни спрямо личните Ви данни, Ви молим най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Ще разгледаме внимателно Вашето искане, както и ще отговорим на всички Ваши въпроси. Ако считате, че не сте получили адекватно съдействие или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/915 35 18

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg S

X. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С оглед актуализирането на настоящата Политика за поверителност тя може да бъде променяна изцяло или в отделните нейни части, във всеки момент, без специално известяване, при което даденото от Вас съгласие с политиката ще се счита за дадено и за всяко нейно следващо изменение, освен ако изрично оттеглите съгласието си с нея. 

Моля, проверявайте периодично актуалността на настоящата Политика, като датата на последната актуализация ще бъде посочвана.

Настоящата политика е приета на 06.01.2023 г. и нейното последно изменение е публикувано на [09.01.2024].

Последвай ни в Instagram

Вдъхнови се със съвети от нутриционисти, успешни истории на нашите клиенти и разнообразни рецепти.